افشین فتحی

دانشیار گروه اطفال

اطلاعات تماس پست الکترونیک: a.fathi@arums.ac.ir
تلفن:
آدرس:
رتبه علمی دانشیار
محل خدمت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل